Funktionsmedicin

Funktionsmedicin - The medicine of why


På funktionsmedicinska institutet finns en mycket bra beskrivning av funktionsmedicin, se här. Nedan följer utdrag från den sidan.


Funktionsmedicin är "friskmedicin" - en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom.


Funktionsmedicin är framtidens synsätt på hälsa och ohälsa. Dess värdegrund, kunskapsområde och kliniska implementering vinner terräng i allt snabbare takt främst beroende på att det är den bästa medicinska modellen som finns för att förstå och åtgärda de underliggande orsakerna till livsstilsrelaterad (kronisk) sjukdom. Funktionsmedicin präglas av:


- Ett proaktivt ingripande för att förbättra och optimera hälsan.
- Tydligt individanpassade lösningar för att optimera hälsa, fysik och prestation.
- Vetenskapsbaserade livsstilsåtgärder inom områdena kost, kosttillskott, fasta, träning, fysisk aktivitet, stresshantering, sömnvanor och hormonoptimering för att komplettera läkemedelsbehandling vid sjukdomar och symtom.
- Laboratorieutvärderingar och andra hälsomätningar för att mäta effekten av funktionsmedicinska åtgärder.


Laboratorieutvärderingar inbegriper blodprov, salivprov, urinprov, vävnadsprov och    gentester. Funktionsmedicin riktar uppmärksamhet mot individuella, biokemiska system och den unika symtombilden.